ბროშურები და ბუკლეტები.

ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

ქალთა უფლებების დაცვა, საქართველოს სახალხო დამცველის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს მიზანს წარმოადგენს, რომლის უზრუნველსაყო ფადაც შექმნილია გენდერული თანასწორობის ცენტრი. ეს უკანასნკნელი ახდენს რეაგირებას ქალ ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაერთიანებული ერების 2006 წლის კონვენციის პირველი მუხლის თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს (შშმპ) მიეკუთვნებიან ადამიანები, რომელთა ხ ...
ბავშვის უფლებები

ბავშვის უფლებები

საქართველოს სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობაა იმ ბავშვების დაცვა ვისი უფლებებიც დაირღვა ან ირღვევა. ამიტომ, სასურველია, ყველა ბავშვმა იცოდეს თავისი უფლებების შესახებ და მათი დარღვევის შემ ...
გადაადგილების თავისუფლება

გადაადგილების თავისუფლება

საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადგილების უფლება ვრცელდება ყველა პირზე, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი საქართველოს მოქალაქე. სწორედ აღნიშნულზე მიუთითებ ...
იძულებით გადაადგილებულ ადაადგილებულ პირთა უფლებები

იძულებით გადაადგილებულ ადაადგილებულ პირთა უფლებები

საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადგილების უფლება ვრცელდება ყველა პირზე, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი საქართველოს მოქალაქე. სწორედ აღნიშნულზე მიუთითებ ...
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება საჯარო დაწესებულების ან საჯარო დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გაასაჩივროს სასამართლოში, მოითხ ...
საქართელოს სახალხო დამცველის მანდატი

საქართელოს სახალხო დამცველის მანდატი

სახალხო დამცველი (ომბუდსმენი) არის კონსტიტუციური ინსტიტუტი, რომელიც ზედამხედველობას უწევს საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას, საკუთარი ინიციატივით ან განცხადებისა და სა ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)