ბროშურები და ბუკლეტები.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება საჯარო დაწესებულების ან საჯარო დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გაასაჩივროს სასამართლოში, მოითხოვოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა, საჯარო დაწესებულებისთვის საჯარო ინფორმაციის გაცემის ან ზიანის ანაზღაურების დავალდებულება. საჯარო დაწესებულების გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში და შემდეგ სასამართლოში. ხოლო, ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს არარსებობის შემთხვევაში სასამართლოში. მოცემულ დავებზე მტკიცების ტვირთი ეკისრება მოპასუხე საჯარო დაწესებულებას ან საჯარო მოსამსახურეს.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)