მოქალაქეთა მომსახურების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - მიხეილ მინდაძე

დეპარტამენტი წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის პირველად სტრუქტურულ ერთეულს.დეპარტამენტი თავისი ფუნქციების განხორციელებისას მოქმედებს საქართველოს სახალხო დამცველის სახელით.

დეპარტამენტის მიზანია:

კოორდინაცია გაუწიოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ,დაინტერესებული პირების მიღებასა და კონსულტაციების მაღალი ხარისხით გაცემას.

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურების დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:

 • დაინტერესებული პირების აპარატში მიღებისას და ცხელი ხაზის ფარგლებში მაღალი ხარისხით მომსახურების გაწევის უზრუნველყოფა;
 • სახალხო დამცველის აპარატის მანდატის ფარგლებში სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევა;
 • სახალხო დამცველის მანდატის თაობაზე მოქალაქეთა ინფორმირება;
 • აპარატის დოკუმენტბრუნვის უზრუნველყოფა

დეპარტამენტის ფუნქციებია:

 • აპარატის დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგება, მეთოდური მითითებების შემუშავება და დანერგვაზე ზედამხედველობა;
 • აპარატის ტიტულოვანი (სახელმწიფო გერბით) ბლანკების აღრიცხვა;
 • საქმისწარმოების ფარგლებში დასრულებული დოკუმენტაციის აღრიცხვა, დამუშავება და არქივისათვის გადაცემა, მოქმედი წესების შესაბამისად;
 • აპარატის არქივის წარმოების უზრუნველყოფა;
 • სხვა ფუნქციების განხორციელება, რომლებიც თავისთავად გამომდინარეობს სამმართველოს საქმიანობის სპეციფიკიდან.

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში დაინტერესებული პირების მიღება,ინფორმირება,კონსულტაციების გაწევა და ამ ფუნქციების შესრულებისას მომსახურების მაღალი ხარისხით გაწევა;

 • დაინტერესებულ პირთათვის საქართველოს სახალხო დამცველის კომპეტენციის განმარტება;
 • საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ცხელი ხაზის გამართული,უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 • ცხელ ხაზზე დაფიქსირებული შემთხვევების სიმწვავის შეფასება და რეაგირების დაგეგმვა,ადგილზე გასვლის დროული ორგანიზება;
 • სავარაუდო უფლებადარღვევის ადგილზე,საჭიროებისამებრ მობილური ჯგუფის ვიზიტის განხორციელება,ინფორმაციის სრულყოფილი მოძიება და დაინტერესებული პირებისათვის მაქსიმალური მხარდაჭერის აღმოჩენა უფლებამოსილებისა და მანდატის ფარგლებში;
 • დაინტერესებული პირების დაკავშირება და შემოსული ზარების განაწილება აპარატის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებში;
 • სხვა ფუნქციების განხორციელება,რომლებიც თავისთავად გამომდინარეობს სამმართველოს საქმიანობის სპეციფიკიდან.

ოცდაოთხსაათიან რეჟიმში, მათ შორის, დასვენებისა და უქმე დღეებში ფუნქციონირებსცხელი ხაზი - 1481.მისი მიზანია სახელმწიფო (საჯარო) დაწესებულებების/ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა სავარაუდო დარღვევებზე, განსაკუთრებით, წამებისა და სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებზე ინფორმაციის მიღებისა და რეაგირების ეფექტური მექანიზმის დანერგვა და მისი ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)