უფლებადარღვევების პირველადი შემოწმების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - მიხეილ მინდაძე

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე- მაია მხატვრიშვილი

დეპარტამენტი წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის პირველად სტრუქტურულ ერთეულს. დეპარტამენტი თავისი ფუნქციების განხორციელებისას მოქმედებს საქართველოს სახალხო დამცველის სახელით.

დეპარტამენტის საქმიანობა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

 • კანცელარია;
 • ცხელი ხაზი;
 • მოქალაქეთა მისაღები;
 • განცხადებების/საჩივრების სახალხო დამცველის კომპეტენციასთან შესაბამისობის შემოწმება;

დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციებია:

 • კოორდინაციის გაწევა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ დაინტერესებული პირების მიღების, კონსულტაციების მაღალი ხარისხით გაცემისა და აპარატში დოკუმენტბრუნვის გამართულ წარმოების პროცესზე;
 • სახალხო დამცველის აპარატში უფლებადარღვევის შემთხვევებზე შემოსული განცხადებების პირველადი განხილვა, მათი სახალხო დამცველის კომპეტენციასთან შესაბამისობის შემოწმება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიხედვით და კომპეტენციის ფარგლებში რეაგირება.
 • აპარატის საარქივო წარმოების უზრუნველყოფა.
 • ცხელი ხაზის მეშვეობით დაინტერესებული პირებისთის მომსახურების გაწევა;
 • სატელეფონო ცხელი ხაზის, დოკუმენტბრუნვის და საქმეთა მართვის (case-management) პროგრამული უზრუნველყოფის, გამართული, უწყვეტი და ხარისხიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 • საკომუნიკაციო არხებით დაფიქსირებული შემთხვევების შეფასება და მათზე რეაგირების დაგეგმვა, კომპეტენციის ფარგლებში ადგილზე გასვლის დროული ორგანიზება დასვენების დღეებსა და არასამუშაო საათებში;

დეპარტამენტი არსებითად განიხილავს განცხადება/ საჩივრებს:

 • ინფორმაციის მიღების თაობაზე და ბავშვის უფლებათა საკითხებზე სასამართლო სხდომის დანიშვნის თარიღების შესახებ;
 • სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლოს მიერ საქმის განხილვისას პროცესუალური უფლებების სავარაუდო დარღვევისა და ბავშვის უფლებათა საკითხებზე სასამართლო განხილვის გაჭიანურების ფაქტებს;
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეების დისციპლინურ საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღების გაჭიანურებას, გარდა სისხლის სამართლის საქმის განმხილევლი მოსამართლეების დისციპლინური პასუხისმგებლობის საქმეებისა;
 • ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კანონიერების შემოწმებასთან დაკავშირებული საკითხებს;
 • ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის მიწოდების შეწყვეტასთან ან/და დავალიანებასთან დაკავშირებული საკითხებს, რომელიც საჭიროებს რეაგირებას საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მხრიდან.

მიმაგრებული ფაილები

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)