დეპარტამენტის შესახებ

დეპარტამენტის უფროსი -ლიკა წიკლაური

დეპარტამენტი წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავისი ფუნქციების განხორციელებისას მოქმედებს საქართველოს სახალხო დამცველის სახელით.

დეპარტამენტი შეისწავლის საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული მთელი რიგი უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ განცხადებებსა და საჩივრებს. ესენია: აზრის, სინდისისა და რეგლიგიის, გამოხატვის, შეკრებისა და მანიფესტაციის, მიმოსვლის თავისუფლებები; შრომის, საკუთრების, ჯანმრთელობის დაცვის, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში ცხოვრების, სათანადო საცხოვრებლის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და საარჩევნო უფლებები; დევნილთა, ეკომიგრანტთა, რეპატრირებული მესხების, თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა და სხვა. სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი ხელს უწყობს საქართველოს სახალხო დამცველს მისი უფლებამოსილებების განხორციელებაში.

დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციებია:

 • სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება, კერძოდ:
 • სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დარღვევის შესახებ, თუ განმცხადებელი სადავოდ ხდის საჯარო დაწესებულების ქმედებას ან აქტს, რომელიც ხელყოფს მის შესაბამის უფლებას.
 • ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დარღვევის შესახებ, თუ განმცხადებელი სადავოდ ხდის საჯარო დაწესებულების ქმედებას ან აქტს, რომელიც ხელყოფს მის შესაბამის უფლებას.
 • თუ განმცხადებელი სადავოდ ხდის სასამართლო განხილვის პროცესში (სამოქალაქო და ადმინისტარციულ საქმეებზე) საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებებისა და თავისუფლებების შელახვის ან დარღვევის ფაქტს;
 • სასამართლო აქტების აღსრულების სფეროში, თუ განმცხადებელი სადავოდ ხდის შესაბამისი ორგანოს მიერ მისი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ხელყოფის ფაქტებს.
 • სხვა საკითხების თაობაზე, რომელთა განხილვა განეკუთვნება სახალხო დამცველის კომპეტენციას და არ შედის სხვა სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციებში.
 • დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის სრულყოფილი შესწავლა და გარემოებათა სრულყოფილი გამოკვლევა;
 • დროული, კვალიფიციური და დასაბუთებული რეაგირების ფორმების შერჩევა და მისი შესრულების მონიტორინგი;
 • კომპეტენციას მიკუთვნებულ თემებზე სისტემური კვლევისა და ანალიზის წარმოება;
 • დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალი სფეროების მიხედვით კანონმდებლობის და კანონპროექტების ანალიზის და შესაბამისი რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;
 • საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა საქართველოში სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების და თავისუფლებების პოპულარიზაციისთვის.
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)