სპეციალური ანგარიშები.

,,აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის’’ მონიტორინგის თემატური ანგარიში

შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელებული მონიტორინგისას გამოიკვეთა, რომ ფსიქიკური ჯანდაცვის თვალსაზირსით გამოწვევას წარმოადგენს ბენეფიციართა დაცვა არასათანადო მოპყრობისგან, განსაკუთრებით ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის გამოყენებისას; ასევე პაციენტთა მკურნალობისა და მოვლის ხარისხი, რასაც ამწვავებს პერსონალის სიმცირე და დაბალი კვალიფიკაცია, პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა და მომსახურების პროცესში ჩართულობა, ანტიფსიქოზური მედიკამენტების გამოყენებისა და თანმდევი გვერდითი ეფექტების მართვის პრაქტიკა.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)