საქმიანობის ანგარიშები.

2013 წლის საქმიანობის ანგარიში

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ანგარიშს 2013 წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ.

ანგარიში მოიცავს სახალხო დამცველისადმი მომართვიანობის საერთო სტატისტიკას და სხვადასხვა ინფორმაციას საანგარიშო წლის განმავლობაში აპარატის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ.

  • გაფართოვდა პრევენციის ეროვნულ მექანიზმში მონაწილე ექსპერტთა სია/გაიზარდა ადამიანური რესურსები;
  • ჩამოყალიბდა მულტიდისციპლინური გუნდი (იურისტი, ფსიქიატრი; ფსიქოლოგი; სოციალური მუშაკი; დისკრიმინაციის ფაქტების იდენტიფიცირების ექსპერტი; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ექსპერტი)
  • შეიქმნა რეგიონული სამმართველო, რომლის მიზანია: სახალხო დამცველის აპარატის დეცენტრალიზაცია, რეგიონალური პრობლემების გამოკვეთა, რეგიონალური ოფისების საქმიანობის გაძლიერება და ეფექტური კოორდინაცია;
  • დაინერგა საქმისწარმოების ერთიანი ელექტრონული პროგრამა;
  • განახლდა საქართველოს სახალხო დამცველის ვებ-გვერდი.

მიმაგრებული ფაილები

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)