რეკომენდაციები.

სახალხო დამცველი უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის უფლების რეალიზაციას ითხოვს

2017 წლის 22 სექტემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიმართა და თავშესაფრის უფლების უზრუნველყოფის მიზნით, უსახლკარო პირების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია, მათი უსახლკარობისგან დაცვისთვის საჭირო ფინანსური ან/და ინფრასტრუქტურული რესურსის მობილიზება და იდენტიფიცირებული რესურსების ეფექტიანად გამოყენებისთვის საჭირო სამართლებრივი აქტების მიღება მოითხოვა.

საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს უსახლკარო პირთა პრობლემებზე რეაგირების რეგულაციები, ამასთან უკვე წლებია ვერ გამოინახა რესურსები მათ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამების შესამუშავებლად, რის გამოც უსახლკარო პირებს ფაქტობრივად წართმეული აქვთ თავშესაფრის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა. შესაბამისად, დარღვეულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უსახლკარო პირების კანონმდებლობით აღიარებული თავშესაფრით უზრუნველყოფის უფლება.

რეკომენდაციაში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი როცა ადგილი აქვს რესურსების აშკარა ნაკლებობას, სახელმწიფოს მაინც ეკისრება ვალდებულება შექმნილ სიტუაციაში შეეცადოს მაქსიმალურად ფართოდ განახორციელოს შესაბამისი უფლების უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, რესურსების ნაკლებობა სახელმწიფოს არ ათავისუფლებს შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმის ვალდებულებისაგან, რაც უფლების ეტაპობრივი და სრულფასოვანი რეალიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას გულისხმობს. გარდა ამისა, ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს უფლების შეუსრულებლობის დონის მონიტორინგი და შეიმუშაოს სტრატეგიები და პროგრამები მათ განსახორციელებლად.

რეკომენდაციაში ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ ადმინისტრაციული ღონისძიებების გატარება საერთოდ არ არის დამოკიდებული უსახლკარო პირებისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო ან ინფრასტრუქტურული სახსრების არსებობაზე. ამდენად, საქართველოს სახალხო დამცველმა მცხეთის მუნიციპალიტეტისგან იმ გადაუდებელი ხასიათის ნაბიჯების გადადგმა მოითხოვა, რაც აუცილებელია უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის უფლების მინიმალურ დონეზე რეალიზაციისათვის.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)