მიმდინარე პროექტები

ბრძოლა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ საქართველოში

პროექტის სახელწოდება:ბრძოლა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ საქართველოში
დაფინანსების წყარო:ევროკავშირი
პროექტის სტატუსი:მიმდინარე
პროექტის ხანგრძლივობა:27/09/2016 – 29/02/2020

პროექტის მიზანი:

 • სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის, როგორც ანტიდისკრიმინაციული კანონის მონიტორინგის ორგანოს შესაძლებლობების გაძლიერება;
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება დისკრიმინაციასთან ბრძოლის წინააღმდეგ;
 • სახალხო დამცველის აპარატის შესაძლებლობების გაზრდა უმცირესობებისა და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, პატიმრების, ქალების და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ პირთა ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად;
 • სახალხო დამცველის აპარატის ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა.

პროექტის საქმიანობები:

 • სახალხო დამცველის აპარატის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნა;
 • სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნა;
 • დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით კამპანიის დაგეგმვა და განხორციელება;
 • ტრენინგების დაგეგმვა და ორგანიზება ანტიდისკრიმინაციულ კანონის სიღრმისეული გაცნობის მიზნით მასწავლებლებთან, ჟურნალისტებთან, სამართალდამცავი ორგანოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგამოების წარმომადგენლებთან;
 • პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის გაძლიერება დახურული დაწესებულებების მონიტორინგის მიზნით;
 • სახალხო დამცველის და სახალხო დამცველის თანამშრომლების რეგულარული ვიზიტების დაგეგმვა და ორგანიზება რეგიონებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან შესახვედრად;
 • დისკრიმინაციისა და თანასწორობის შესახებ უახლესი საერთაშორისო სტანდარტებისა და მოვლენების შესახებ სემინარების ორგანიზება;
 • არასამთავრობო ორგანიზაციების, იურისტების, მოსამართლეებისა ჩართულობით სემინარის ორგანიზება დისკრიმინაციის თემაზე საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში არსებული სასამართლო პრეცედენტების განზოგადების მიზნით;
 • სემინარის ორგანიზება ბიზნესის, პროფკავშირების, დამსაქმებელთა ასოციაციის ჩართულობით დისკრიმინაციის და თანასწორობის არსებული მდგომარეობის განხილვის მიზნით;
 • სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლების გადამზადება ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმპლემენტაციისა და თანასწორობის საკითხებში;
 • ყოველწლიური სპეციალური ანგარიშის მომზადება დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის, ასევე ქვეყანაში თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ.

პროექტის საკონტაქტო პირები:

ლევან მესხორაძე, გუნდის ხელმძღვანელი;
ეკატერინე დათუნაშვილი, ფინანსურ-ადმინისტრაციული მენეჯერი.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)