განხორციელებული პროექტები

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი

პროექტისსახელწოდება: „საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერა“

დაფინანსებისწყარო: ევროკავშირი

პროექტისსტატუსი:დასრულებული

პროექტისხანგრძლივობა:7 მაისი, 2012 – 7 სექტემბერი, 2015

პროექტისმიზანი: საქართველოში ადამიანის უფლებების ეფექტური დაცვისხელშეწყობა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ინსტიტუციურიგაძლიერების გზით

პროექტისსაქმიანობები:

 • პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ტექნიკური დახმარება;
 • პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორების (სპეციალისტების) გადამზადება;
 • თავისუფლების აღკვეთის ადგილების მონიტორინგისა და საჩივრების გამოძიებისათვის სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება;
 • შესაბამისი დაწესებულებების მონიტორინგის შემდგომ ანგარიშგების სისტემის სრულყოფა;
 • გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ევროკავშირის იმ ქვეყნების პრაქტიკის გაცნობა, რომელთაც გააჩნიათ საუკეთესო მიღწევები პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციების განხორციელებაში;
 • პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დამატებითი ad hoc მონიტორინგის უზრუნველყოფა თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში;
 • სახალხო დამცველის აპარატის მიერ დახურული ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგის შესახებ სპეციალური ანგარიშების გამოქვეყნება;
 • სახალხო დამცველის აპარატის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის თანამშრომლების პროფესიული გადამზადება;
 • საქმის მართვის ერთიანი სისტემის დანერგვა;
 • ადამიანის უფლებებზე არსებული საერთაშორისო/რეგიონული სტანდარტებისა და კანონმდებლობის მუდმივი განახლება/ შესაბამისი მასალების მომზადება;
 • სკოლის მოსწავლეებისთვის ყოველწლიური კონკურსის – „მე ომბუდსმენი“ ორგანიზება;
 • თემატური ტრენინგები ჟურნალისტებისათვის – ადამიანის უფლებზე და სახალხო დამცველის აპარატის მანდატის შესახებ ;
 • სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშების გამოცემა;
 • სახალხო დამცველის აპარატში ანალიტიკური დეპარტამენტის შექმნის ხელშეწყობა;

საქართველოსმთავრობასთანშეთანხმებულიდოკუმენტი: საქართველოს მთავრობასა და ვროკომისიას შორის 2007 წლის 18 ივნისს დადებული ჩარჩო ხელშეკრულება.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)