სპეციალური ანგარიშები

სასჯელაღსრულების დაწესებულებების და დროებითი მოთავსების იზოლატორების მონიტორინგი - 2011

წინამდებარე ანგარიში ასახავს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სტატუსით, სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ, სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 2011 წლის პირველ ნახევარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს

საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 241 არაგეგმური და 36 გეგმური ვიზიტი განხორციელდა.

მონიტორინგის განხორციელებისას, სახალხო დამცველის რწმუნებულები დაუბრკოლებლად დაიშვებოდნენ და თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ტერიტორიაზე. მათ ასევე ეძლეოდათ საშუალება, შეხედულებისამებრ შეერჩიათ პატიმრებთან შეხვედრის ადგილები და გასაუბრებოდნენ მათ კონფიდენციალურად.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)