arm_ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)