ალტერნატიული ანგარიშები

საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

2017 წლის 7 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა წერილობითი მოსაზრება წარუდგინა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს. მოსაზრებაში მიმოხილულია ე.წ. „ცინცაბაძის ჯგუფისა“ და „იდენტობას ჯგუფის“ საქმეებში დაფიქსირებული ზოგადი ღონისძიებების აღსრულების მიმდინარეობა.

დოკუმენტი წარმოადგენს სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშს საქართველოს მთავარი პროკურატურის, შინაგან საქმეთა, სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროებისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგენერალური ინსპექციების მიერ მოქალაქეთა საჩივრების შესწავლის პრაქტიკის შესახებ. დოკუმენტში მიმოხილულია მოქალაქეთა საჩივრების შემოწმების პროცესში ამ დროისთვის გამოვლენილი მთავარი ხარვეზები, ასევე რამდენიმე პირველადი რეკომენდაცია აღნიშნული ხარვეზების გამოსასწორებლად.

საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

იხილეთ ანგარიშის ელექტრონული ვერსია

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
გამოგზავნეთ შეტყობინება