ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

საქმიანობის ანგარიშები

საქმიანობის ანგარიშები

2013 წლის საქმიანობის ანგარიში

დეკემბერი 12, 2013

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ანგარიშს 2013 წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ.

ანგარიში მოიცავს სახალხო დამცველისადმი მომართვიანობის საერთო სტატისტიკას და სხვადასხვა ინფორმაციას საანგარიშო წლის განმავლობაში აპარატის მიერ  განხორციელებული საქმიანობის შესახებ.

  • გაფართოვდა პრევენციის ეროვნულ მექანიზმში მონაწილე ექსპერტთა სია/გაიზარდა ადამიანური რესურსები;
  • ჩამოყალიბდა მულტიდისციპლინური გუნდი (იურისტი, ფსიქიატრი; ფსიქოლოგი; სოციალური მუშაკი; დისკრიმინაციის ფაქტების იდენტიფიცირების ექსპერტი; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ექსპერტი)
  • შეიქმნა რეგიონული სამმართველო, რომლის მიზანია: სახალხო დამცველის აპარატის დეცენტრალიზაცია, რეგიონალური პრობლემების გამოკვეთა, რეგიონალური ოფისების საქმიანობის გაძლიერება და ეფექტური კოორდინაცია;
  • დაინერგა საქმისწარმოების ერთიანი ელექტრონული პროგრამა;
  • განახლდა საქართველოს სახალხო დამცველის ვებ-გვერდი. 

საქმიანობის ანგარიში - 2013 წელი

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin