ცხელი ხაზი

1481

სახალხო დამცველის აპარატის მთავარი მრჩევლები იურიდიულ საკითხებში

სახალხო დამცველის აპარატის მთავარი მრჩევლები იურიდიულ საკითხებში

ვანდა ჯიჯელავა

 • უზრუნველყოფს საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილეების, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების კონსულტირებას იურიდიულ/სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 • ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და საერთო სასამართლოებში არის სახალხო დამცველისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი;
 • აპარატის წარმომადგენლობის მიზნით, ამზადებს განცხადებებს, სარჩელებს, შესაგებლებს, შეგებებულ სარჩელებს, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრებსა და შესაგებლებს, საჩივრებსა და კერძო საჩივრებს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა საარბიტრაჟო ან სასამართლო საპროცესო დოკუმენტაციას;
 • უზრუნველყოფს აპარატის მონაწილეობით წარმოებული ცალკეული დავების ანალიზს;                                                                    
 • კომპეტენციის შესაბამისად, ასრულებს საქართველოს სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის პირველი მოადგილის მითითებებსა და სხვა დავალებებს.

მაია ლიპარტელიანი

 • უზრუნველყოფს საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილეების, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების კონსულტირებას იურიდიულ/სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 • უზრუნველყოფს საქმისწარმოებას სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის თაობაზე;
 • უზრუნველყოფს საიდუმლო საქმისწარმოებას;
 • ამზადებს ბრძანებების, შიდაუწყებრივი გამოყენების აქტების (დებულებები, შინაგანაწესი და სხვა) პროექტებს;
 • უზრუნველყოფს აპარატში შემუშავებული დოკუმენტების სამართლებრივ ექსპერტიზას;
 • ასრულებს საქართველოს სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის პირველი მოადგილის მითითებებს და სხვა დავალებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მის საქმიანობასთან.

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin