ცხელი ხაზი

1481

სახალხო დამცველის აპარატის მთავარი მრჩევლები იურიდიულ საკითხებში

სახალხო დამცველის აპარატის მთავარი მრჩევლები იურიდიულ საკითხებში

ვანდა ჯიჯელავა

  • კონსულტაციას უწევს საქართველოს სახალხო დამცველს/საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილეებს/საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების მოსამსახურეებს იურიდიულ/სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებში; 
  • ადგენს ოქმებს, შეიმუშავებს იურიდიული/სამართლებრივი ხასიათის დოკუმენტებს სხვადასხვა საკითხებზე კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების სრული დაცვით;
  • აანალიზებს სხვადასხვა მუშა დოკუმენტებს და საჭიროების შემთხვევაში აუზრუნველყოფს მათ შესაბამისობას კანონმდებლობასთან; 
  • უზრუნველყოფს აპარატში შემუშავებული აქტების ექსპერტიზას და ამზადებს ხელშეკრულებების, ბრძანებების, ინსტრუქციების, შიდაუწყებრივი გამოყენების აქტების (დებულებები, შინაგანაწესი და სხვა ნორმატიული ხასიათის აქტები) პროექტებს; 
  • განახორციელებს საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლობას შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში;
  • ასრულებს საქართველოს სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის პირველი მოადგილის მითითებებს და სხვა დავალებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მის საქმიანობასთან.

მაია ლიპარტელიანი

  • საქმისწარმოება სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის თაობაზე;
  • საიდუმლო საქმისწარმოება;
  • ასრულებს საქართველოს სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის პირველი მოადგილის მითითებებს და სხვა დავალებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მის საქმიანობასთან.

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin