ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

დეპარტამენტის შესახებ

საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის შესახებ

დეპარტამენტის უფროსი - ნიკო თათულაშვილი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:

 • საქართველოს სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების სფეროში შესაბამისი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
 • სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის აპარატის ურთიერთობის ორგანიზება და კოორდინაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო, ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, უცხოურ ინსტიტუტებთან და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან;
 • ადამიანის უფლებათა სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით, საქმიანობის კოორდინაცია;
 • სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ქვეყნის შიგნით/ქვეყნის გარეთ დაგეგმილი ღონისძიებების (კონფერენციების, დებატების, პრეზენტაციების, სამუშაო შეხვედრების და სხვა) ორგანიზება;
 • პროექტების მართვის ორგანიზება;
 • უცხო ქვეყნის დელეგაციებისა და  წარმომადგენლობების მიღების ორგანიზება.

დეპარტამენტის ფუნქციებია:

 • საქართველოს სახალხო დამცველის ან სახალხო დამცველის აპარატის სხვა მოსამსახურეების ეფექტიანი ურთიერთობა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან;
 • საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების პოლიტიკის შემუშავება და სახალხო დამცველისათვის/სახალხო დამცველის პირველი მოადგილისათვის წარდგენა;
 • სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფა სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკასა და სახალხო დამცველის წარმომადგენლობებში ბეჭდვითი პროდუქციით, ინტერნეტ რესურსებით და სხვა სახის საშუალებებით აღჭურვა-განახლების მიზნით;
 • სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა;
 • პროექტების მართვის ხელშეწყობა;
 • ადამიანის უფლებათა სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
 • სხვა ფუნქციების განხორციელება, რომლებიც თავისთავად გამომდინარეობს დეპარტამენტის საქმიანობის სპეციფიკიდან.

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin